Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Choszcznie

ul. Bolesława Chrobrego 6, 73-200 Choszczno

Rozmieszczenie gaśnic w obiekcie


Zasady rozmieszczania gaśnic, ich rodzaje, ilość i obiekty w których właściciel czy zarządca ma obowiązek wyposażyć w gaśnice określa § 32 i § 33 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719).

Rodzaje gaśnic podział ze względu na grupy pożarów

Rodzaj gaśnic w które wyposażony jest obiekt powinien być dostosowany do grup pożarów jakie mogą powstać w danym obiekcie, wyróżniamy 5 grup pożarów:

A – pożary materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli, np. drewno, tkaniny, węgiel, słoma, papier.

B - cieczy i materiałów stałych topiących się, np. benzyna, nafta i jej pochodne, alkohol, aceton, eter, oleje, lakiery, parafina, stearyna.

C – gazów, np. metan, acetylen, propan, wodór, gaz miejski.

D – metali, np. lit, sód, potas, glin, magnez.

F - tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

Rodzaje gaśnic podział ze względu na środek gaśniczy

Gaśnica pianowa – środek gaśniczy w postaci wodnego roztworu środka pianotwórczego.

Gaśnica śniegowa – środek gaśniczy w postaci skroplonego dwutlenku węgla, temp. wydostającego się dwutlenku węgla z gaśnicy dochodzi do - 80 stop. C, nie wolno gasić nią ludzi.

Gaśnica proszkowa – środkiem gaśniczym jest proszek, gaśnice tą można używać praktycznie wszędzie gdzie zanieczyszczenia proszkiem nie jest szkodliwe dla gaszonych przedmiotów.

Gaśnica halonowa – środkiem gaśniczym są chlorowcopochodne węglowodorów, tzw. Halony.


Ilość środka gaśniczego

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada na każde:
- 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:
a) zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I ( obiekty zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób,
np. sala kinowa, sala taneczna) ZL II (przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, np. szpitale, przedszkola), ZL III (obiekty użyteczności publicznej, np. szkoły, urzędy) lub ZL V (zamieszkania zbiorowego, np. hotele, motele, internaty),
b) produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,
c) zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem;
- 300 m2 powierzchni strefy pożarowej nie wymienionej w pkt 1,

Obiekty zakwalifikowane do ZL IV (mieszkalne) nie wymagają wyposażenia w gaśnice.

Rozmieszczenie gaśnic podstawowe zasady

Gaśnice powinny być rozmieszczone w łatwo dostępnych i widocznych miejscach a w szczególności:
- przy wejściach do budynków,
- na klatkach schodowych,
- na korytarzach,
- przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz.
w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki).

W obiektach wielokondygnacyjnych w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.

Dodatkowo należy pamiętać, aby max. odległość gdzie może znajdować się człowiek od gaśnicy nie przekraczała 30 m oraz zagwarantowany był dostęp do gaśnicy o szerokości co najmniej 1 m.

Wyposażenie w gaśnice magazynów, w których są składowane butle z gazem płynnym, oraz stacji paliw płynnych określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.