Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Choszcznie

ul. Bolesława Chrobrego 6, 73-200 Choszczno

Czynności kontrolno rozpoznawcze w zakresie oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanymCzynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym


Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” (Dz. U. 2017, poz. 1332 ze zm.) - Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jest zobowiązany powiadomić m.in. Państwową Straż Pożarną o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Państwowa Straż Pożarna dokonuje w tym celu czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, po zgłoszeniu przez inwestora wszystkich zamierzeń określonych w projekcie i zaleceń dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jeśli kontrolujący stwierdzi, że nie zostały spełnione wymagania ochrony przeciwpożarowej, wówczas stanowisko komendanta powiatowego PSP zawiera również stwierdzenie, że obiekt nie spełnia takich wymagań. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym czy też przepisami ochrony przeciwpożarowej Państwowa Straż Pożarna powiadamia o tym fakcie właściwy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać informacje dotyczące:

- lokalizację obiektu (adres),
- przeznaczenie obiektu,
- ilość kondygnacji (w tym kondygnacji podziemnych), wysokość obiektu, powierzchnię całkowitą, kubatura, kwalifikacja pożarowa (ZL, PM, IN), gęstość obciążenia ogniowego (dla PM),
- przewidywana liczba osób w obiekcie,
- czy występuje w obiekcie zagrożenie wybuchem,
- czy jest uzgodnienie projektu budowlanego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- inwestora lub osobę upoważnioną do reprezentowania inwestora, nr telefonu.

Wymagane dokumenty.

Dokumenty, które należy okazać podczas odbioru budynku przez przedstawiciela Komendy Powiatowej PSP:
1. Decyzja – pozwolenie na budowę,
2. Dokumentacja projektowa (architektoniczno-budowlana wraz z projektami branżowymi) uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
3. Dokumentacja powykonawcza wraz z protokołami sprawdzenia* (zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami wg. których zostały wykonane):
- instalacji sygnalizacji pożaru,
- instalacji wodociągowej przeciwpożarowej (hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych),
- stałych urządzeń gaśniczych,
- dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
- urządzeń i instalacji oddymiających lub służących do usuwania dymu;
4. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i normami oraz sztuką budowlaną;
5. Protokoły pomiarów instalacji użytkowych w obiekcie:
- sprawdzenia przeciwpożarowego wyłącznika prądu elektrycznego*,
- pomiarów instalacji elektrycznej (rezystancja izolacji przewodów i urządzeń),
- pomiarów instalacji odgromowej budynku w zakresie ciągłości przewodów i oporności uziemień*,
- pomiar szczelności instalacji gazowej*,
- protokół, opinia kominiarska stwierdzające prawidłowość podłączeń i drożność przewodów kominowych,
- pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych*,
- pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego*;
6. Protokoły z wykonanych zabezpieczeń*:
- konstrukcji lub elementów drewnianych do wymaganego stopnia rozprzestrzenia ognia lub wymaganej klasy odporności ogniowej wraz z deklaracją zgodności,
- konstrukcji stalowych do wymaganej klasy odporności ogniowej wraz z deklaracją zgodności,
- przepustów instalacyjnych w elementach oddzieleń przeciwpożarowych;
7. Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności ITB (Instytut Techniki Budowlanej) dla materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej; klasyfikacje ogniowe dla materiałów budowlanych stanowiących wystrój wnętrz i dróg ewakuacyjnych,
8. Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności CNBOP (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej) dla urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej.
9. Obiekt powinien być wyposażony w sprzęt gaśniczy na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach przeciwpożarowych,
10. W widocznym miejscu należy umieścić „Instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru” wraz z wykazem telefonów alarmowych oraz oznakować obiekt zgodnie z wymogami PN-EN ISO 7010-2012
11. Dla obiektu powinna zostać opracowana „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego”.
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:
1) kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1 000 m3,
z zastrzeżeniem pkt 2;
2) kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3;
3) powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2.


Obiekty, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych:

1. Budynek zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I , ZL II lub ZL V;
2. Budynek należący do grupy wysokości średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV;
3. Budynek niski zawierający strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1.000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza;
4. Obiekt budowlany inny niż budynek, przeznaczonego do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2.000 m2;
5. Obiekt budowlany zawierający strefę pożarową PM, wolno stojące urządzenie technologiczne lub zbiornik poza budynkami, silos, oraz plac składowy albo wiata, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:
a) strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 5000 m2,
b) strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 1000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2,
c) powierzchnia wewnętrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2,
d) występuje zagrożenie wybuchem;
6. Garaż wielokondygnacyjny, garaż zamknięty jednokondygnacyjny wymagający zastosowania samoczynnego urządzenia oddymiającego lub stałego samoczynnego urządzenia gaśniczego wodnego oraz garaż ze stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi o więcej niż 10 stanowiskach postojowych;
7. Obiekt budowlany objęty obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisów w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
8. Stanowisko postojowe dla pojazdu przewożącego towary niebezpieczne oraz parking, na który jest usuwany pojazd przewożący towary niebezpieczne;
9. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami zewnętrznymi przeciwpożarowymi, przeciwpożarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celów przeciwpożarowych;
10. Tunel o długości ponad 100 m;
11. Obiekt jądrowy, o którym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893).

*jeśli przewidziano w obiekcie

Zal. 63 - Zawiadomienie o zakończeniu budowy wzór dla INWESTORA